Manifest

ONZE THUISVERPLEGING: Communicatie politieke visie

Er werden voorlopig vijf thema’s uitgewerkt waaromtrent de beroepsvereniging ‘Onze Thuisverpleging’ grondige veranderingen wil doorvoeren. Deze vijf thema’s worden belicht met enkele voorbeelden, zodat duidelijk is waar we naartoe willen met onze beroepsvereniging.

Help jij ons mee om ons doel te halen? Sluit je dan aan bij ONZE THUISVERPLEGING.
Heb je zelf ideeën, op- of bemerkingen, bezorgdheden? Contacteer ons dan via de “ideeënbus”.

Thema 1: Nomenclatuur

Het eerste thema behelst het aanpassen van artikel 8 van de Nomenclatuur voor Geneeskundige Verstrekkingen, op basis waarvan jullie de uitgevoerde zorgen aanrekenen. We streven naar een volledige hervorming van die Nomenclatuur, en zullen hierin stap voor stap tewerk gaan. Op die manier trachten we eerst de grootste knelpunten te verduidelijken en aan te vullen.

Zo wensen we een aantal zorgen die jullie op vandaag gratis moeten uitvoeren, toe te voegen aan de Nomenclatuur, zodat jullie ook hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen. Het gaat danbijvoorbeeld over het nemen van parameters zoals gewicht, temperatuur, bloeddrukmeting, glycemiebepaling, etc. Ook het toedienen van niet-postoperatieve oogdruppels, het smeren van zalven die niet in de Nomenclatuur zijn opgenomen, het aanbrengen van morfinepleisters, het uitvoeren van een avondzorg bij een toilet-patiënt enzovoort willen we toevoegen aan de Nomenclatuur. Voor die zorgen dient immers vaak verschillende keren per dag te worden langsgegaan bij de patiënt, en het kan niet dat er hier geen vergoeding voor voorzien wordt. Ook de verhoging van de vergoedingen op zich wordt hierin meegenomen.

Daarnaast bestaat nog steeds onduidelijkheid inzake de definitie van het begrip ‘toilet’. Dit zou het geheel van hygiënische zorgen zijn, maar het is niet duidelijk welke zorgen, hoeveel zorgen, etc. er moeten uitgevoerd worden om een toilet te kunnen aanrekenen. Wij willen hier een duidelijke en eenvoudig toepasbare inhoud aan geven, zodat jullie zelf gemakkelijk kunnen bepalen of de zorgen die je hebt uitgevoerd, kunnen worden aangerekend als ‘toilet’. Ook andere begrippen zullen worden uitgeklaard.

Het werken met zorgkundigen vereist een heel aantal voorwaarden. Zo moeten verschillende administratieve verplichtingen worden vervuld, en bestaan er tevens regels over de structurele equipe, waarbij het aantal basisverstrekkingen in het oog moeten gehouden worden. De zorgkundigen krijgen echter meer en meer taken toegewezen, waardoor wij het aantal basisverstrekkingen willen verhogen. Zo is het voor grotere praktijken voordeliger om met zorgkundigen te werken. Ook een specialisatie-opleiding voor de controlerende verpleegkundige gekoppeld aan een hogere vergoeding voor de controlebezoeken willen wij bereiken.

Voorbeelden:

Vind jij het ook niet correct dat je soms verschillende keren per dag bij een patiënt langsgaat, alleen maar om oogdruppels toe te dienen, terwijl je hiervoor geen vergoeding ontvangt? Of wat met het plakken van een morfinepleister of het nemen van de bloeddruk?

Je hebt daarnaast vast en zeker al voor het dilemma gestaan waarbij je de zorg aan een patiënt moet weigeren, gewoonweg omdat het jou meer kost aan verplaatsing(stijd) en zorgduur dan de vergoeding die je ervoor ontvangt.

Is het voor jou ook niet duidelijk wanneer je een toilet mag aanrekenen en wanneer niet? Twijfel je vaak welk geheel van zorgen precies als een volledig toilet kan beschouwd worden?

Bezorgt het werken met zorgkundigen je kopzorgen omdat je niet goed weet wat er precies allemaal moet gebeuren tijdens het controlebezoek? En wat met de administratie nadien?

‘Onze Thuisverpleging’ tracht deze en andere zaken voor jou te vergemakkelijken binnen het eerste thema waarin er naar hervormingen wordt gestreefd. Met belangrijke aanpassingen aan de Nomenclatuur wordt het werken als thuisverpleegkundige duidelijker en eenvoudiger.

Thema 2: Katz-schaal

Het hoeft geen betoog dat de Katz-schaal geen optimaal instrument is om de afhankelijkheidsgraad van de patiënten in te schatten. Veel situaties kunnen aan de hand van die schaal niet gescoord worden en de schaal is te beperkt. Binnen ons tweede thema wensen we dan ook een nieuwe manier voor het inschatten van de zorgafhankelijkheid van de patiënt te introduceren. Dit kan door het vervangen van de Katz-schaal door een andere, meer uitgebreide schaal, of door het verduidelijken en aanvullen van de huidige Katz-schaal.

Zo kunnen de niet te scoren situaties worden opgenomen in de nieuwe (Katz-)schaal, dienen de huidige situaties te worden uitgebreid, moeten de diverse fouten verbeterd worden en kunnen bijvoorbeeld bijkomende items worden toegevoegd aan de schaal.

Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid van het scoren bij de verpleegkundige, en zijn er geen instanties die de verpleegkundige hier voorafgaand in ondersteunen. Wij wensen met onze beroepsvereniging een eenvormig beleid uit te tekenen dat bestaat uit een goedkeuring van de door de verpleegkundige bepaalde afhankelijkheidsgraad, waarbij die goedkeuring dan ten aanzien van het controleorgaan van het RIZIV waarde heeft. Zo kan de adviserend arts van de mutualiteit hierin een belangrijke rol spelen, of kan een externe dienst of het controleorgaan van het RIZIV zelf worden aangesteld om de verpleegkundige te ondersteunen. Een voorafgaandelijk akkoord omtrent de bepaalde afhankelijkheid – dus voordat de zorgen worden aangerekend – zal veel minder procedures en veel minder verregaande gevolgen voor de verpleegkundigen met zich meebrengen en zal rechtszekerheid in de hand werken.

Voorbeelden:

Twijfel je soms of die ene patiënt nu een score 2 of een score 3 is voor transfer en verplaatsingen?

Je hebt ongetwijfeld al voor verschillende situaties gestaan waarbij de Katzschaal niet volstond om een score voor de afhankelijkheid van de patiënt toe te kennen.

Vind je de Katzschaal te beperkend, te onduidelijk en niet gemakkelijk om te gebruiken als instrument om de afhankelijkheid te scoren?

Vind je het ook niet kunnen dat de adviserend arts van de mutualiteit jouw Katzschaal goedkeurt, maar het RIZIV nadien een afscoring toepast?

‘Onze Thuisverpleging’ wil een nieuwe aanpak voor het bepalen van de afhankelijkheidsgraad van de patiënt. We streven naar het gebruik van een andere schaal of een uitbreiding van de bestaande,  zodat jij met een gerust hart scores kan toekennen aan jouw patiënt. Het hoeft niet moeilijk te zijn, als het gemakkelijk kan, toch?

Thema 3: RIZIV-controle

Het RIZIV controleert de aanrekeningen van de verpleegkundigen via hun controleorgaan, de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle of de DGEC. De controle neemt een aanvang door een steekproef, door een klacht of door de vaststelling dat de verpleegkundige een bovengemiddeld inkomen heeft. Hoewel de verpleegkundige een zelfstandige is, wordt zij/hij toch beperkt in het aantal zorgen die kunnen worden aangerekend (aanrekeningsdrempel w-waarden).

De manier waarop de controles worden uitgevoerd is niet systematisch en verschilt van dossier per dossier. Binnen ons derde thema willen we dit grondig aanpakken. Zo dient de controle op zich te gebeuren met meer transparantie en samenwerking en meer duidelijkheid voor de verpleegkundige. De houding van de sociaal-inspecteurs kan worden bepaald aan de hand van deontologische en afdwingbare regels waaraan zij zich moeten houden tijdens het onderzoek, om controle zo objectief en sereen mogelijk te laten verlopen. Ook dient een uniform beleid te worden uitgewerkt, zodat elke provinciale dienst de controle op eenzelfde manier benadert.

De gevolgen van een dergelijke controle zijn bovendien niet te overzien. Een mogelijk positief gevolg zou kunnen zijn dat je na een controle een label zou ontvangen waarop wordt aangegeven dat je een risicoanalyse hebt doorstaan. De financiële gevolgen voor bepaalde inbreuken zijn te verregaand en moeten herzien worden. Het label ‘fraudeur’, dat maar al te gemakkelijk aan de zelfstandige thuisverpleegkundige wordt toegekend, moet worden geherdefinieerd: vergissingen of onzorgvuldigheden zijn immers menselijk en dat betekent niet dat je een fraudeur bent.

De échte fraudeurs moeten wel bestraft worden. Wij zijn overtuigd dat een nieuw systeem beiden bereikt: meer begrip voor thuisverpleegkundigen die een menselijke fout begaan en snelle duidelijkheid omtrent hoe de thuisverpleegkundigen het systeem misbruiken.

Voorbeelden:

Heb je al een RIZIV-controle achter de rug en heeft dit zijn sporen achtergelaten bijvoorbeeld door de manier waarop je ondervraagd bent?

Hoorde je al van een collega dat een RIZIV-controle ingrijpend is?

Vind je het niet fair dat thuisverpleegkundigen jaarlijks als ‘grote fraudeurs’ van de verplichte ziekteverzekering naar voren komen?

‘Onze Thuisverpleging’ wil de controles op een uniforme wijze introduceren, en wil de échte fraudeurs bestraffen op een correcte manier.

Thema 4: Administratie

Het verzorgen van een patiënt brengt niet alleen zorgtaken met zich mee, maar ook veel administratie. Dit is dan ook meteen het vierde thema dat ‘Onze Thuisverpleging’ wenst aan te pakken.

Het standpunt van deze beroepsvereniging is dat de administratie moet gebeuren in functie van de zorg en de patiënt en niet in functie van een RIZIV-controle. Zo kunnen de administratieve taken verlicht worden door bijvoorbeeld het aantal aparte dossiers (algemeen verpleegdossier, wondzorgdossier, diabetesdossier, palliatief dossier) te verminderen en ook de voorwaarden voor die dossiers aan te passen. Ook de verslagen na een controlebezoek, het afleveren van een bewijsstuk van de verstrekte zorgen aan de patiënt, en de verantwoordelijkheid van de voorschriften kunnen vereenvoudigd, bijgestuurd of weggelaten worden. Daarnaast brengt het registreren van pseudocodes veel administratie met zich mee, zonder dat de verpleegkundige hiervoor iets krijgt, zelfs integendeel: dit vormt een vergoedingsvoorwaarde. Wij willen dan ook pleiten voor het afschaffen van die registratie, minstens dat de voorwaarde om vergoed te worden voor de verleende zorgen wordt weggelaten.

Voorbeelden:

Die administratie die je na je rondes nog moet doen, ook een blok aan jouw been?

Die pseudocodes, wat is dat precies? Waarom moet je die registreren? En welke moet je wanneer registreren?

Je hebt waarschijnlijk al eens voor de situatie gestaan waarbij je niet goed wist wat er allemaal in die verslagen moet staan, hoe en of je verschillende dossiers moet hebben en bijhouden.

‘Onze Thuisverpleging’ wil de administratieve verplichtingen reduceren tot diegene die strikt noodzakelijk zijn om in de optimale zorg aan de patiënt te voorzien.

Thema 5: Premies

Er wordt voor verpleegkundigen in verschillende vergoedingen voorzien: bijscholingspremie, telematicapremie, de forfaitaire tegemoetkoming voor diensten thuisverpleging. We stellen echter vast dat deze premies niet volstaan en dat de verpleegkundigen vaak nog heel wat moeten opleggen, om aan hun verplichtingen te voldoen.

Zo wensen we een kader te creëren waarbinnen de bijscholingspremie kan verhoogd worden (zeker i.f.v. de vele wettelijke verplichtingen waaraan de thuisverpleging dient te voldoen die te weinig alom bekend zijn), menen we dat de vergoeding voor het gebruik van telematica evenwaardig moet zijn aan de vergoeding die andere zorgverleners ontvangen en dienen deze beide premies overigens van elkaar los te staan. Ook de gelijkwaardigheid voor de zorgkundigen moet worden bekeken.

De voorwaarden om een forfaitaire tegemoetkoming voor diensten thuisverpleging te mogen ontvangen moeten worden vereenvoudigd en aangepast aan het statuut van een zelfstandige, zodat het minimumaantal verpleegkundigen en basisvertrekkingen sneller en eenvoudiger wordt bereikt. Duidelijkheid is de boodschap, niet zomaar een wetgeving opgemaakt voor loontrekkenden opleggen bij zelfstandigen: andere werkvoorwaarden (loontrekkenden vs. zelfstandigen) verantwoorden een aangepaste wetgeving.

Voorbeelden:

Op welke premies heb je allemaal recht?

Heb je al eens discussie gehad over wie de telematicapremie binnen jouw groep krijgt?

Je zal jezelf waarschijnlijk al afgevraagd hebben of en hoe je de forfaitaire tegemoetkoming voor diensten thuisverpleging kan optimaliseren.

‘Onze Thuisverpleging’ wil een eenduidig beleid wat betreft de premies en een regeling die gericht is op zelfstandige thuisverpleegkundigen en niet alleen op werknemers.