Privacy policy

1. De verwerker van uw gegevens

VZW Onze Thuisverpleging (hierna “de verwerker”) is een vereniging naar Belgisch recht met zetel te Graanstraat 1, 8600 Diksmuide. De vennootschap staat gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0764.669.401.

De verwerker is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kan met de verwerker contact opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Graanstraat 1, 8600 Diksmuide
 • Per e-mail: info@onzethuisverpleging.be
 • Per telefoon: 051/79.24.17

2. Welke gegevens?

Wanneer u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch, dan worden uw gegevens en de informatie die u ons meedeelt (telefoonnummer, postadres, e-mailadres, RIZIV-nummer) door ons verzameld. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens ons worden meegedeeld door derden in het kader van onze dienstverlening.

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits uw expliciete toestemming;
 • indien dit nodig is om een door u gevraagde dienst te verlenen;
 • indien dit wettelijk verplicht is;
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?

Het gaat in het bijzonder en in eerste instantie over het gebruik van uw gegevens in het kader van de dienstverlening als beroepsvereniging. Daarnaast kunnen uw gegevens eveneens gebruikt worden voor marktonderzoek, productontwikkeling en gepersonaliseerde advertenties.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van de verwerker. Het kan gaan over aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes. Het kan eveneens gaan over gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en op basis van cookietechnieken. Dit kan alleen wanneer we uw toestemming voor het plaatsen van cookies hebben ontvangen.

5. Duur?

Uw gegevens worden zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw gegevens kunnen mogelijks ook voor andere doelen worden opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De verwerker is zodanig georganiseerd dat uw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet de verwerker bijvoorbeeld in een wachtwoord-beveiligde IT. Ook worden er andere technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of de verspreiding ervan door onbevoegde personen.

7. Worden er gegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van de verwerker. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

8. Welke rechten heeft u?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van uw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid.

U kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met ons. Dit kan schriftelijk per e-mail of per post aan het adres zoals bepaald in punt 1 van huidig privacyverklaring. Binnen een termijn van vier weken wordt u per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve indien uw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan uw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van uw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en heeft u ook de mogelijkheid om:

10. Slotbepaling

De verwerker behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. U kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.